Heeft een Vlaamse overheidsdienst u niet behandeld zoals het hoort?

Welke klachten behandelen wij niet?

 

De Vlaamse Ombudsdienst kan in de volgende gevallen uw klacht niet in behandeling  nemen:


Wij verwijzen tussen ronde haakjes naar het Ombudsdecreet.

 U hebt zelf nog geen contact opgenomen met de dienst waarover u klaagt (art.13, §2, 2°)

Een ombudsdienst is een "tweedelijnsdienst": u moet dus eerst zelf al contact gehad hebben met de overheidsdienst waarover u een klacht indient. De "aangeklaagde" dienst moet uw klacht dus al kennen.
Als u dat nog niet geprobeerd hebt, dan krijgt u van ons uiteraard de nodige adresgegevens en telefoonnummers om contact op te nemen met die dienst.

 U hebt geen echte klacht maar u zoekt wel informatie (art.3,2°)

Hebt u recht op een verbouwingspremie? En wat zijn "groenestroomcertificaten"?
Voor informatievragen over het beleid de Vlaamse overheid verwijzen wij u in de regel door naar het gratis nummer:

  1700=gratis telefoonnummer van de Infolijn


 Het is geen klacht over een Vlaamse overheidsdienst (art. 3,1° en art.12,§2)

Met de federaal-Belgische overheid krijgt u ook vaak te maken. Denk maar aan het kindergeld, uw pensioen, de inkomstenbelasting of de ziekteverzekering. Als u over die diensten een klacht hebt, dan kunt u terecht bij de federale ombudsman.

Als het u niet meteen duidelijk is of u te maken hebt met een Vlaamse dan wel met een Belgische overheidsdienst, dan belt u naar ons gratis nummer 0800 240 50 of naar het gratis informatienummer 1700.

Als wijzelf u niet kunnen helpen, dan verwijzen wij u wel altijd door naar de bevoegde klachten- of ombudsdienst. De portaalsite ombudsman.be kan u daar ook goed bij helpen.

 Uw klacht betreft het algemeen beleid van de Vlaamse overheid (art.3)

De Vlaamse Ombudsdienst mag zich niet uitspreken over "het algemeen beleid of over de decreten, besluiten en reglementen" van de Vlaamse overheid. Oordelen over het beleid is de politieke taak van het Vlaams Parlement. De Vlaamse Ombudsdienst controleert alleen of het beleid goed wordt uitgevoerd.

Als u zich toch wil beklagen over het beleid of als u het Vlaams Parlement wil wijzen op een tekortkoming in een Vlaams decreet, dan kunt u een verzoekschrift richten tot de voorzitter van het Vlaams Parlement.

 De feiten hebben zich meer dan één jaar geleden voorgedaan (art.13, §1)

Als u over die feiten een beroep hebt ingesteld, dan wordt in die termijn van één jaar de duur van de beroepsprocedure niet meegerekend.

 U wil liever anoniem blijven (art.13, §2, 1°)

Anonieme klachten kunnen wij niet onderzoeken. Maar u mag er zeker van zijn dat wij uw klacht zeer discreet behandelen.

 Uw klacht is duidelijk ongegrond (art.13, §2, 3°)

Als bijvoorbeeld meteen duidelijk is dat de betrokken overheidsdienst geen fout heeft gemaakt, dan leggen wij geen dossier aan.

 U klaagt over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure (art.13, §2, 5°)

De Vlaamse Ombudsdienst komt niet tussenbeide in gerechtelijke geschillen, waarvoor de rechterlijke macht bevoegd is. Het voorwerp van de klacht en dat van het geschil moeten wel precies hetzelfde zijn.
De behandeling van een dossier wordt opgeschort, zolang er een gerechtelijke procedure loopt.